park popowice

Park Centralny Popowice tzw. "Górka"

Strona przedstawia koncepcje zagospodarowania terenu w obrębie ulicy Białowieskiej i Rysiej we Wrocławiu

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu na osiedlu Popowice pomiędzy ul. Białowieską, Rysią oraz Białowieską we Wrocławiu. Teren opracowania stanowi obszar o powierzchni 2,09 ha. Zlokalizowany jest w centralnej części osiedla Popowice. Celem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania działki nr 9/11 jako Parku Centralnego POPowice. Koncepcja zakłada wykorzystanie istniejącego potencjału miejsca, jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i lokalizacyjnych do wykreowania atrakcyjnego obszaru o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Zaproponowana koncepcja posiada wiele atutów, aby przejąć rolę centralnego obszaru o cechach reprezentacyjnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz niosących korzyści mikroklimatyczne w skali osiedla Popowice. Koncepcja zakłada wykreowanie wielofunkcyjnego zagospodarowania terenu o charakterze parku miejskiego opartego o rozwiązania Nature Based Solutions (NBS) - przyrodzie , w celu uzyskania możliwie najwyższych korzyści mikroklimatycznych oraz podniesienia jakości życia w śródmiejskiej zabudowie osiedla Popowice

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Lokalizacja Centralnego Parku Popowice
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest pomiędzy ul. Białowieską, Rysią oraz Białowieską. Obejmuję działkę nr 9/11 należącą od Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice we Wrocławiu. Położony jest w geometrycznym środku osiedla, dzięki czemu jest dobrze i łatwo dostępny przez mieszkańców Popowic.
oxy city lab

Inwentaryzacja

Teren objęty obszarem opracowania dzieli się wyraźnie na dwie części:

 • część południowo- wschodnią - o intensywnym drzewostanie,
 • oraz część północno-zachodnią – stanowiącą obszar niezagospodarowany, znielicznym drzewostan oraz obiektami wymagającymi przebudowy: boisko oraz górka.
Aktualnie teren od strony ul. Rysiej (zachodniej) oraz częściowo południowej odgrodzony jest poprzez ogrodzenie w formie piłkochwytów. Na obszarze zlokalizowane są również elementy małej architektury: jak ławki, pojemniki na śmieci i oświetlenie.
Ponadto na terenie są urządzane dwa place zabaw oraz siłownia dla dorosłych. Istniejące ciągi piesze mają charakter utwardzony w formie kostki betonowej.
W części zachodniej pokrytej starodrzewem przeważające gatunki to: robinia akacjowa, klon pospolity oraz lipa drobnolistna.
Na uwagę zasługują pojedyncze egzemplarze drzew jak: platan klonolistny, dąb szypułkowy, kasztanowiec pospolity. Drzewa te są znacznych rozmiarów i dobrym stanie sanitarnym. Przez przedmiotowy teren przebiegają elementy i sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa, - sieć energetyczna oraz teletechniczna.

Responsive image Responsive image
Analiza i inwentaryzacja istniejącego drzewostanu Park Popowice
Analiza istniejącej infrastruktury wraz z inwentaryzacją Park Popowice

Koncepcja

Koncepcja zakłada wykreowanie wielofunkcyjnego zagospodarowania terenu o charakterze parku miejskiego opartego na rozwiązaniach Nature Based Solutions (NBS1) – czyli rozwiązaniach opartych na przyrodzie - naturze.
Rozwiązania te wpisują się w aktualną strategię miasta Wrocławia jak:

 • Grow Green,
 • Smart City,
 • Green City.
Celem projektu jest wykreowanie przestrzeni wielofunkcyjnej, integracyjnej, ekologicznej, zwiększającej bioróżnorodność przyrodniczą terenu i niosącą korzyści mikroklimatyczne w skali osiedla. W ramach projektu koncepcyjnego zaprojektowano:
 • strefę sportową, składającą się z boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 36 x 18m oraz boiska mniejszego o wymiarach 13,40x 6,10m,
 • górkę wielofunkcyjną, która od strony południowo- wschodniej została wyposażona w zjeżdżalnie oraz ściankę wspinaczkową, od strony południowej i północnej zbocze zostało wyposażone w betonowe ławki pełniące funkcję wylegiwaczy, natomiast od strony północno- zachodniej górka zachowała rampę ziemną ( jako zimowy tor saneczkowy),
 • siłownię dla dorosłych jako element istniejący,
 • siłownię dla dzieci,
 • zabaw nr 1(istniejący) –doposażony i zmodernizowany, przeznaczony dla dzieci od 1 do 7 lat,
 • plac zabaw nr 2 –leśny, przeznaczony dla dzieci od 1 do 7 lat,
 • plac zabaw nr 3 (zmodernizowany), przeznaczony dla dzieci od 7 do 10 lat,
 • plac zabaw nr 4 wyposażony w urządzenia sprawnościowo-ruchowe, przeznaczony dla dzieci od 7 do 12 lat, dodatkowym wyposażeniem tego terenu jest ścieżka sensoryczna,
 • wybieg dla psów wraz z wyposażeniem w części wschodniej,
 • teren o charakterze rekreacyjnym, w części zachodniej wyposażony, w trzy tablice do rysowania.
Projekt 1 Park Popowice
Projekt 2 Park Popowice
Projekt 3 Park Popowice

Rzuty

Pod względem infrastruktury obszar zamierza się wyposażyć w dwa punkty przyłącza elektrycznego, studnię wierconą wraz z rozprowadzeniem instalacji wodociągowej do trzech punktów poboru wody oraz instalację oświetleniową wraz z lampami parkowymi.

Ponadto na obszarze opracowania wyróżniono strefę o charakterze przyrodniczo- edukacyjnym z wewnętrznymi podstrefami wypoczynkowymi w formie polan.
W obszarze górki przewidziano otwarty teren sprzyjający okazjonalnym festynom, mogącym pomieścić duża grupę mieszkańców. Przez obszar przeprowadzono ścieżkę edukacyjną, prezentującą istniejące i projektowane formy przyrody. Wyznaczona ścieżka pełni również funkcję trasy nordic walking.

Kompozycyjnie koncepcja opiera się na okręgach, które tworzą place integracyjne o różnej wielkości. Elementem charakterystycznym każdego placu jest bioróżnorodność materiału roślinnego, na który składają się istniejące i projektowane rośliny.

Ścieżki łączące różne funkcję oraz place mają charakter przeplatających się wgłębień tworzących miejsca odpoczynku. Forma i struktura ścieżek nawiązuje do architektury osiedla Popowice – charakterystycznych układów balkonów, które stały się symbolem miejsca.

Rzut 1 Park Popowice
Rzut 2 Park Popowice
Rzut 3 Park Popowice

Szata roślinna

Celem projektu jest organizacja dobrze funkcjonującego, trwałego w czasie i spójnego pod względem kompozycyjnym zespołu zieleni – odpowiedniego do oczekiwań użytkownika oraz warunków siedliskowych miejsca.

Projekt zakłada kompozycyjne uzupełnienie istniejącego starodrzewu o nowe drzewa, warstwę krzewów wysokich, średnich oraz niskich, a także zespół bylin sadzonych w sposób zmasowany, połaciowy. Z uwagi, miejscami na duże zacienienie oraz ograniczone możliwości pielęgnacyjne inwestora, projekt przewiduje w dużej mierze roślinny niewymagające znacznych nakładów pielęgnacyjnych.

Kompozycyjnie projekt szaty roślinnej jest integralną częścią projektu zagospodarowania terenu, Respektuje moduł i kierunki kompozycji wprowadzone przez układ komunikacyjny i funkcjonalny.

Dobór gatunkowy przeprowadzono według kryterium dostosowania nasadzeń do wymogów zieleni publicznej, w tym przystosowania roślin do trudnych warunków siedliskowych, oraz według kryterium estetycznego. Dla doboru gatunkowego opracowano scenariusz, który ma na celu wykazanie atrakcyjności wizualnej i estetycznej roślin w różnych okresach wegetacyjnych. Proponowany dobór roślin prezentują plansze projektowe.

Szata roślinna 1 Park Popowice
Szata roślinna 2 Park Popowice
Szata roślinna 3 Park Popowice

Kosztorys

Ponizej przedstawiamy kosztorys inwestycji, całościowe koszty to około 156,7 zł za m2, co nie jest dużym kosztem w porównaniu do wycen placów zabaw w ramach np. WBO, gdzie koszty są rzędu 1 tys zł za m2.
Ile kosztuje plac zabaw
Nasza działka ma całkowitą powierzchnię: 20 854 m2.

L.p. Nazwa Koszt w zł netto Udział %
1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe 49 207,17 1,51%
2 Nawierzchnia utwardzona 222 829,31 6,82%
3 Nawierzchnia perforowana 78 978,16 2,42%
4 Nawierzchnia przepuszczalna - place zabaw 587 200,00 17,97%
5 Elementy małej architektury 436 990,84 13,37%
6 Wyposazenie placów zabaw 807 732,42 24,71%
7 Betonowe elementy na górce 23 772,75 0,73%
8 Boisko wielofunkcyjne 338 606,46 10,36%
9 Boisko do badmintona 116 523,59 3,57%
10 Ścieka sensoryczna 6 120,60 0,19%
11 Oświetlenie zewnętrzne 195 367,33 5,98%
12 Szata roślinnna 308 016,11 9,42%
13 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 95 895,50 2,93%
14 Dokumentacja powykonawcza 1 200,00 0,04%
KOSZTY RAZEM 3 268 440,24 100,00%

Responsive image Responsive image
oxy city lab sm popowice